СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Проект "Успех за теб"

Проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

 

 

СУ "Христо Ботев", гр. Грамадае класирано за участие в проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ на Министерството на образованието и науката (МОН).

С Договор № BG05SFPR001-1.001-0001-C01 между Изпълнителната агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган, и Министерството на образованието и науката (МОН) в качеството му на конкретен бенефициент е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“.

Проектът е с продължителност 60 месеца, на стойност 151 123 000 лева, и се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Основната цел на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в т.ч. роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училища.
 2. Повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви.
 3. Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование.

  Целевите групи при изпълнение на дейностите са:

  1. Ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби.
  2. Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица, преждевременно напуснали училище.
  3. Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори/социални работници, в т. ч. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.

   Основните дейности са разпределени, както следва:

   1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на педагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие.
   2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.
   3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.
   4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.
   5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.