СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи "

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици,

 Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Христо Ботев" ,гр.Грамада   участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Учебна 2021/2022 година

През учебната 2022/2023 г. СУ „Христо Ботев“, гр. Грамада работи по изпълнението на дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Проектът се осъществява в следните дейности:

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения да работа в електронна среда

 

В дейност 2 на проекта „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“, са сформирани 3 групи с общо 15 участници. Под ръководството на г-жа Антоанета Бижева - учител по информационни технологии, до края на месец май 2022 г. те успешно завършиха обучение на тема „Видове платформи. Функционалност на платформите“. Всички ученици получиха сертификат за успешно завършено обучение.

 

В дейност 4 на проекта „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения да работа в електронна среда“ се сформираха 2 групи. Под ръководството на г-жа Антоанета Бижева  9 родители и 1 образователен медиатор се обучаваха за това как да подпомагат учениците при използването на онлайн платформи и получиха сертификати за успешно завършено обучение.

 

Учебна 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 г. СУ „Христо Ботев“, гр. Грамада продължи изпълнението на дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проектът се осъществява в следните дейности:

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Дейност 4: „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения да работа в електронна среда“

Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

В дейност 2 на проекта „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“, са сформирани 2 групи с общо 5 участници – ученици от I клас. Под ръководството на г-жа Антоанета Бижева до края на месец май 2023 г. първокласниците завършиха обучение на тема „Въведение в Microsoft Teams“. Всички ученици получиха сертификат за успешно завършено обучение.

 

В дейност 3 на проекта „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“ се сформира 1 група. Под ръководството на г-жа Антоанета Бижева 7 педагогически специалисти получиха сертификати за успешно завършено обучение.

 

В дейност 4 на проекта „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения да работа в електронна среда“ се сформираха 2 групи с 4 родители на първокласници. Те се обучаваха за това как да подпомагат учениците при използването на онлайн платформи и получиха сертификати за успешно завършено обучение.

 

В Дейност 5 на проекта „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ бяха сформирани 7 групи, в които се включиха 4 ученици от прогимназиален етап и 8 ученици от начален етап.

2 ученици от I клас преминаха обучение по български език и литература и математика под ръководството на Ирена Николова.

2 ученици от II клас преминаха обучение по български език и литература и математика под ръководството на Виктория Велкова.

2 ученици от III клас преминаха обучение по български език и литература и математика през януари и юни 2023 година под ръководството на Мая Ангелова.

2 ученици от IV клас преминаха обучение по български език и литература и математика под ръководството на Надежда Асенова.

2 ученици от VI клас преминаха обучение по български език и литература и математика под ръководството на Радостина Томова и Антоанета Бижева.

2 ученици от VII клас преминаха обучение по български език и литература и математика под ръководството на Радостина Томова и Антоанета Бижева.

Всички участници получиха сертификати за успешно завършено обучение.