СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

роект "Подкпрепа за успех"

Проектът "Подкрепа за успех"- BG05M2OP001-2.011-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

Учебна 2020/2021 година 

08102020 Приложение Индивидуална карта на ученика за учебната 2020-2021

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" гр.Грамада- 2020/2021

Тематична област

Дейност

Клас

Брой групи

Брой   у-ци

график

Ръководител на група

1.            

БЕЛ

 

обучителни трудности

I

1

5

понеделник - 13.00 ч. 

сряда -  13.00 ч. 

Елза Стоянова

2.             

Математика

 

обучителни трудности

I

1

5

вторник - 13,00 ч.

четвъртък - 13,00 ч. 

Лилия Велкова

3.             

БЕЛ

 

обучителни трудности

II

1

5

вторник - 13,00 ч. 

сряда -13,00 ч.

Ирена Николова

4.             

БЕЛ

обучителни трудности

IV

1

5

понеделник - 13,00 ч.

вторник -  13,00 ч.

Виктория Велкова

5.

География и икономика

обучителни трудности

V

1

5

сряда - 14,30 ч.

четвъртък - 14,30 ч.  

Дияна Нинкова

6.             

Математика

обучителни трудности

VI

1

4

 

вторник - 14,30 ч. 

четвъртък - 14,30 ч.  

Антоанета Бижева

7.             

Човекът и природата

обучителни трудности

VI

1

4

понеделник - 14,30 ч. 

сряда - 14,30 ч.  

 

Димитър Митов

8.             

БЕЛ

обучителни трудности

VII

1

5

понеделник - 14,30 ч.

сряда -  14,30 ч.

Радостина Томова
1. Заповед за у-ща включени в "Подкрепа за успех"

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

3. указания - проект "Подкрепа за успех"

 

Приложение 2 - ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА от 30.01.2020 г.

 

 

 Приложение 1- Индивидуална карта- 09.2019 г.

 Приложение 2 - Програма с график 

Приложение 3  - декларация за информираност и съгласие

Удостоверение-проект ПУ

Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евроатом) № 2018/1046

Присъствен дневник

 Отчетен доклад за дейност

Бланка

Заявка за материали от ръководител

Бланка - преструктуриране